Algemene voorwaarden Springkastelen.be

Door gebruik te maken van de diensten van Networking.be, aangeboden op website Springkastelen.be aanvaardt de bezoeker onderstaande voorwaarden:

Artikel 1: Definities

Networking.be: de emz ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 0812.210.395

Website: de website www.springkastelen.be

Diensten: de diensten die door Networking.be worden aangeboden op de website, waaronder het genereren van leads voor de aanbieder.

Aanbieder: iedere rechtspersoon die zich op de website geregistreerd heeft om gebruik te willen maken van de diensten.

Aanvrager: een bezoeker van de website, die via de daarvoor voorziene manieren een aanvraag naar een aanbieder stuurt.

Lead: Een aanvraag voor meer informatie over de diensten van de aanbieder, verstuurd door een bezoeker gebruik makend van de diensten aangeboden op de website. 

Artikel 2: Aangeboden diensten

Networking.be probeert aanvragers en aanbieders met elkaar in contact te brengen. Networking.be verzorgt enkel het eerste contact en is nooit onderdeel of partij in een mogelijke overeenkomst tussen aanvrager en aanbieder. Ze draagt geen enkele verantwoordlijkheid of aansprakelijkheid voor hetgeen zich tussen aanvrager en aanbieder zou kunnen afspelen.

Networking.be is niet verplicht ten opzichte van de aanvragers om aanvragen door te sturen, dan wel om bepaalde resultaten voor de aanvragen te behalen. Leads worden doorgestuurd naar de aanbieder via e-mail en beschikbaar gemaakt op de account-pagina van de aanbieder. Het is aan de aanbieder zelf om de lead op te volgen en af te handelen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om op gepaste wijze en tempo te reageren op een lead. De aanbieder verbindt zich er toe om binnen 2 werkdagen contact op te nemen (of proberen contact op te nemen) met de aanvrager via de verstrekte contactgegevens.

Hoewel Networking.be op verschillende manieren zal proberen om het versturen van valse aanvragen tegen te gaan, is ze niet verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die door een aanvrager worden verstrekt en aan de aanbieder worden doorgegeven. Eventuele klachten omtrent een lead dienen uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst van de lead aan Networking.be overmaakt te worden.

Alle gegevens die Networking.be aan de aanbieder verstrekt, dienen als gevoelige informatie beschouwd te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om er voor te zorgen dat hij over gepaste voorzorgsmaatregelen beschikt om de gegevens te beschermen. Het is niet toegestaan om de verstrekte gegevens door te geven aan derden, zonder voorafgaande toestemming van de aanvrager.

Artikel 3: Kostprijs

De producten/diensten van de aanbieder zullen pas op de website gepubliceerd worden zolang de aanbieder credits op zijn account heeft staan.

Per doorgestuurde lead zal 1 credit afgetrokken worden van de beschikbare credits van de aanbieder.

Aangekochte credits hebben een geldigheid van 1 jaar, te tellen vanaf de dag dat ze aangekocht zijn. Credits die op een andere manier verkregen zijn (bv. via een aanbieding) kunnen een afwijkende geldigheid hebben. Zodra de geldigheid van credits verstreken is, worden deze niet meer als beschikbare credits beschouwd.

Credits zijn niet omzetbaar in geld en worden niet terugbetaald.

Artikel 4: Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

Door registratie van de aanbieder en aanvaarding van deze algemene voorwaarden, is de aanbieder gerechtigd gebruik te maken van de diensten van Networking.be

De overeenkomst wordt automatisch beëindigd indien het saldo van beschikbare credits gedurende een periode van 6 maanden 0 is. Tijdens deze periode blijft de aanbieder toegang hebben tot zijn account.

De overeenkomst kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd middels kennisgeving per e-mail. Eventuele resterende credits worden niet terugbetaald.

Artikel 5: Correctheid van informatie

De aanbieder zal Networking.be enkel correcte en actuele bedrijfs- en contactinformatie verstrekken. Indien de bedrijfs- of contactinformatie van de aanbieder wijzigt, dan moet de aanbieder dit meteen aan Networking.be melden.

De aanbieder geeft Networking.be de toestemming om alle ingestuurde informatie (ondermeer teksten, afbeeldingen, logos en foto's) te gebruiken, wijzigen, publiceren in het kader van de aangeboden diensten, alsook voor andere al dan niet commerciele doeleinden. De aanbieder verklaart dat hij over alle nodige rechten en machtigingen beschikt om de ingestuurde informatie over te dragen aan Networking.be. De aanbieder vrijwaart Networking.be voor alle aanspraken van derden of vorderingen van derden met betrekking op het gebruik door Networking.be van de door de aanbieder aangeleverde informatie.

Networking.be behoudt zich het recht om ingestuurde informatie te weigeren of te verwijderen als zij van mening is dat de ingestuurde informatie ongepast, aanstootgevend of onrechtmatig is, zonder hiervoor enige aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade te dragen die zou voortvloeien uit het weigeren of verwijderen van de informatie.

Artikel 6: aansprakelijkheid

Networking.be is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan of door een aanbieder. Networking.be is geen partij bij overeenkomsten gesloten tussen aanbieder en aanvrager en heeft geen enkele verantwoordelijkheid om het nakomen van die overeenkomsten te waarborgen.

In geval van storing van de dienstverlening, ten gevolge van zware fout aan de zijde van Networking.be ten aanzien van de aanbieder, is de schade te allen tijden beperkt tot eventuele directe schade. De aansprakelijkheid van Networking.be blijft echter beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dat rechtstreeks gerelateerd is met de verstoorde dienstverlening. Storingen ten gevolge van overmacht geven geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 7: toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen Networking.be en de klant. Betwistingen met betrekking tot deze overeenkomsten kunnen enkel worden behandeld door de bevoegde rechtbanken te Turnhout. De overeenkomst wordt gesloten tussen Networking.be en de klant, en de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn voor de klant noch gedeeltelijk, noch in zijn geheel overdraagbaar op derden, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Networking.be. Indien de uitvoerbaarheid van delen van de overeenkomst door eender welke partij of omstandigheid niet meer mogelijk zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht.